મા

મા


K.V. Zankat K.V. Zankat
Short story


Your Rating
blank-star-rating
Shesha Rana(Mankad) - (18 August 2021) 5
હ્રદયસ્પર્શી રજૂઆત

0 0

પ્રકાશ પટેલ - (25 April 2020) 5
મા તે મા... ખરેખર ખુબ હૃદયસ્પર્શી વાર્તા..

1 0


ભગવાન અને મા ભવાનીની શક્તિ અને આશીર્વાદથી દુહા, કાવ્ય, લગ્નગીત, વાર્તા, શાયરી, હાલરડાં, નાટક, સ્લોગન, અન્ય ગીત લખી શકું છું, તેમજ મારા રાગ અને અવાજ મુજબ ગાય શકું છું. હું મીકેનીકીલ ઇન્જીન્યર છું અને હાલમાં GHCL, સોમનાથની બાજુમાં નોકરી કરું છું.

Publish Date : 25 Apr 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 60

Added to wish list : 0