કાનજી

કાનજી


Priti Shah Priti Shah
Poem


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (22 September 2020) 5
ખુબ ખુબ સરસ...👌👌👍

1 1

bhumi Dodiya - (11 August 2020) 5

1 0

heena dave - (10 August 2020) 5
ખૂબ સરસ

1 1

રાજુસર ગરસોંદિયા - (10 August 2020) 5
ખૂબ ખૂબ સુંદર રચના

1 1

Alka Kothari - (10 August 2020) 5
ખુબ સરસ રચના છે.

1 1

Varsha Kukadiya - (10 August 2020) 5
કાનાને ક્યાં વાંધો હોય જ છે...! સુંદરતા ભરી કાવ્યમાં..હો સખી!

1 1

View More

Publish Date : 10 Aug 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 8

People read : 63

Added to wish list : 0