ભાવાંજલિ

ભાવાંજલિ


Jaya.  jani.Talaja. Jaya. jani.Talaja."jiya"
Reminiscent

હું તળાજાની દિકરી છું,હાલ અમદાવાદ રહું છું, હું ગૃહિણી છું.મને બાળપણ થી કવિતા લખવાનો શોખ છે. કોલેજ કાળમાં મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડ પર મુકાતી હતી.

Publish Date : 24 Nov 2020

Reading Time :

Chapter : 1


Free


Reviews : 3

People read : 137

Added to wish list : 0