જયા.જાની.તળાજા.

જયા.જાની.તળાજા.


Jaya.  jani.Talaja. Jaya. jani.Talaja."jiya"
Poem


Your Rating
blank-star-rating
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (27 August 2021) 5
सूंन्दर रचना

0 0

Jagdishbhai Rathavi - (25 April 2021) 5
અરે,વાહ...

0 0

Aksha Jadeja - (20 April 2021) 5

0 0

Rameshbhai Rudani - (30 March 2021) 5

0 0

heena dave - (10 November 2020) 5
મસ્ત

0 0

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (06 November 2020) 5
ખૂબ સરસ રચના

0 0


હું તળાજાની દિકરી છું,હાલ અમદાવાદ રહું છું, હું ગૃહિણી છું.મને બાળપણ થી કવિતા લખવાનો શોખ છે. કોલેજ કાળમાં મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડ પર મુકાતી હતી.

Publish Date : 05 Nov 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 6

People read : 63

Added to wish list : 1