ચા પીવા આવજો..

ચા પીવા આવજો..


માનસી  પટેલ'માહી' માનસી પટેલ'માહી'
Poem
Tejas Dholariya - (22 February 2021) 5
👍🏻

0 0

Jaya. jani.Talaja."jiya" - (10 January 2021) 5
👌👌

1 0

છાયા ચૌહાણ - (16 December 2020) 5
👌

1 0

bhumi Dodiya - (15 December 2020) 5

1 0

પ્રકૃતિ શાહ "પ્રીત" - (15 December 2020) 5
મસ્ત....ચા પીવા આવજો

1 0

PARTHIBHAI CHAUDHARI - (15 December 2020) 5
એકવાર ચાની ચૂસકી મારીએ તો સહજીવનનાં થીજી ગયેલાં શમણાંમાં ગરમાવો જરૂર આવી શકે.

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (15 December 2020) 5
ખૂબ સુંદર ભાવ

1 1

View More

કલ્પનાની પાંખો લઈ શબ્દો સાથે ઉડાન ભરતા શીખી રહી છું. દરેક શબ્દ દરેક રચના નવી જિંદગી આપે છે મને. વાંચવાના શોખને આગળ વધારી થોડુંક લખતી થઈ એની સાથે ઘણું શીખતી થઈ ગઈ. શ્રેષ્ઠ સમય આ શબ્દો સાથે જીવાય છે. દરેક ભાવ અને લાગણી સાથે જાત મૂકી સંવાદ કરું છું. બસ આખરી શ્વાસ સુધી મારી કલમ ના અટકે , મારા...More

Publish Date : 15 Dec 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 66

Added to wish list : 0