હું નહીં

હું નહીં


Jaya.  jani.Talaja. Jaya. jani.Talaja."jiya"
Reminiscent

હું તળાજાની દિકરી છું,હાલ અમદાવાદ રહું છું, હું ગૃહિણી છું.મને બાળપણ થી કવિતા લખવાનો શોખ છે. કોલેજ કાળમાં મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડ પર મુકાતી હતી.

Publish Date : 02 Feb 2021

Reading Time :

Chapter : 1


Free


Reviews : 5

People read : 108

Added to wish list : 1