કાલ ચૌદશ A Story Of Revenge ભાગ-1

કાલ ચૌદશ A Story Of Revenge ભાગ-1


Appy Shingala Appy Shingala
Horror Stories


Your Rating
blank-star-rating
નિકિતા પંચાલ - (30 July 2021) 5
વાહ ખૂબ સરસ

1 1

પ્રકાશ પટેલ - (10 June 2020) 5
સરસ શરુઆત... રસ જાળવી રાખ્યો... પણ ટાઇપભૂલો ખુબ છે વાર્તામાં, તે તરફ થોડું ધ્યાન આપજો... નદી કે ઝરણું ખડખડ નહી પણ ખળખળ વહે...

1 0


Publish Date : 19 Jun 2019

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 69

Added to wish list : 2