કેરાલા પ્રવાસ 6

કેરાલા પ્રવાસ 6


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા
Travel


Your Rating
blank-star-rating
Sunita Kadchha - (13 April 2021) 5

0 0

Bhargavi Pandya - (12 February 2021) 5
કેરાલા તો કેરાલા છે હો બાકી. મારે અનુભવ છે.

0 0

Shital malani - (09 February 2021) 5
વાહ સરસ પ્રવાસ વર્ણન

0 0


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 08 Feb 2021

Reading Time : 2 Minutes


Free (₹ 0.00)


Reviews : 3

People read : 15

Added to wish list : 0