સપનાં સજાવ્યાં છે

સપનાં સજાવ્યાં છે


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા
Poem


Your Rating
blank-star-rating
રાજેન્દ્ર સોલંકી - (14 February 2021) 5
સરસ ગાઈ શકાય તેવું ગીત..કોઈ ગાયક હળવીશૈલીમાં ગાય તો સરસ ઉઠાવ આવે.👍💐

0 0

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (14 February 2021) 5
સુંદર રચના..👌💐

0 0

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (14 February 2021) 5
ખૂબ સુંદર રચના

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 14 Feb 2021

Reading Time : 1 Minutes


Free (₹ 0.00)


Reviews : 4

People read : 11

Added to wish list : 0Similar Books