મંઝીલ

મંઝીલ


અવિચલ પંચાલ અવિચલ પંચાલ
Reminiscent Poem Romance Story

પુસ્તક એ મારું શરીર છે.પુસ્તકનું લખાણ એ મારું રક્ત છે.પુસ્તક નું શીર્ષક એ મારો આત્મા છે અને એ પુસ્તક નો લેખક મારો ભગવાન છે. મિત્રો તમે મને તમારા પ્રતિભાવ whatsapp તથા મેઈલ પર આપી શકો છો My Whatapp Number-8238332583 Email- avichal.abrs.1996@gmail.com

Publish Date : 07 Mar 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 21

Added to wish list : 0