પાખી - અ ક્યુટ લવ સ્ટોરી !

પાખી - અ ક્યુટ લવ સ્ટોરી !


umang chavda umang chavda

Summary

એક સુંદર પ્રેમકથા જે આપના હૃદયમાં સંવેદનો જગાડી જશે. *** ‘પાખી’ સંવેદનાત્મક સફરે લઈ જતી પ્રેમમય કથા. ઉમંગ ચાવડા લેખકની લઘુનવલ...More
Short story Novel Romance Story
Buy Hardcover ₹ 165.00

લેખન એક વહેતી નદી, વહેતું પાણી જે સદાય અનેક વળાંકો અને અવરોહોને પાર કરે, પહાડો અને ચટ્ટાનોને પણ ચીરી નાખે અને અંતે વાચકોની અપેક્ષઓના દરિયામાં મળી જાય.

Publish Date : 05 Jan 2020

Reading Time :

Chapter : 4


₹ 20.00


Reviews : 75

People read : 742

Purchases : 2

Purchases (POD) : 37

Pages : 83

Added to wish list : 11