વાલિયો લૂંટારો

વાલિયો લૂંટારો


heena dave heena dave
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Bakul dekate - (06 May 2021) 5
સરસ સંદેશ

1 1

Asha Bhatt - (05 May 2021) 5
વાહ વાહ હીનાબેન, ખુબ સરસ વાત કહી

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (05 May 2021) 5
જે કરે તેનેજ ભોગવવાનું આવે.💐💐

1 1

Rita Shah - (05 May 2021) 5

1 1

રાજુસર ગરસોંદિયા - (05 May 2021) 5
very very nice and true

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (05 May 2021) 5
સત્ય કથન. પોતાના પાપમાં બીજો કોઈ ભાગીદાર થાય નહિ.

1 1

Babalu oza - (05 May 2021) 5
સાચે દીદી તમારો ક્રોધ ખૂબ જ વ્યાજબી છે, ખૂબ જ ખરાબ કૃત્ય કરે છે, લોકોને મદદ કરવાની તો સાઈડ પર રહી પણ બિચારા ગરીબ માણસોને લૂંટે છે, ઈશ્વર કદી માફ નહિ કરે આવા લોકોને

1 2

View More

Publish Date : 05 May 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 10

People read : 12

Added to wish list : 0