ગામડું

ગામડું


પારસ બઢિયા પારસ બઢિયા

Summary

દુનિયાનો છેડો ઘર... એમ જ નથી કહેવાતું... ઘરે આવતા જ જે આનંદ મળે એ અનેરો હોય છે.. પોતાના બાળકને પહેલીવાર ગામડે લઈને આવતા એની ખુશી બમણી થઈ ગઈ...
Reminiscent Short story Social stories


Your Rating
blank-star-rating
Bharati Vadera - (16 July 2021) 5
વાહ ખૂબ સુંદર ગામડાનું વર્ણન👌🌹👌

2 0

નિકિતા પંચાલ - (27 May 2021) 5
very nice 👌

1 0

ભગીરથ ચાવડા - (09 May 2021) 5
વાહ!

1 0

Varsha Kukadiya - (07 May 2021) 5
👌👌

1 1

Aksha Jadeja - (07 May 2021) 5

1 2

Babalu oza - (07 May 2021) 5
વાહ, પારસભાઈ ખૂબ જ સુંદર👌👌👌

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (07 May 2021) 5
વાહ..ખૂબ સુંદર લેખન

1 1

View More

Publish Date : 07 May 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 8

People read : 33

Added to wish list : 1