શ્રાપ

શ્રાપ


heena dave heena dave
Story collection


Your Rating
blank-star-rating
Dipika Mengar - (09 May 2021) 5
હૃદયદ્રાવક સ્ટોરી..😞😞

0 0

છાયા ચૌહાણ - (09 May 2021) 5
😢😢🙏

0 0

mayank joshi - (09 May 2021) 5

0 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (08 May 2021) 5
ઓહો.😢👍👌💐

0 0

Varsha Kukadiya - (08 May 2021) 5
નિઃશબ્દ!

1 0

Rita Shah - (08 May 2021) 5

0 0

Babalu oza - (08 May 2021) 5
સાચે દીદી, ખૂબ જ વરવી વાસ્તવિકતાનું વર્ણન કર્યું... આ વિશે દીદી જેટલું લખીએ એટલું ઓછું છે, ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે આવું ગંભીર પ્રકારનું કૃત્ય કરતા લોકોને...

0 0

View More

Publish Date : 08 May 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 9

People read : 24

Added to wish list : 1