શોપિ વર્ષોત્સવ માઈક્રોફિક્શન સ્પર્ધા - ૨૦૨૧ Short storyline Winner - 1


  • X-Clusive
શ્રેષ્ઠ ટીપું

શ્રેષ્ઠ ટીપું


પલ્લવી કોટક પલ્લવી કોટક
Short story


Your Rating
blank-star-rating
Hanif Meman - (29 December 2021) 5

1 0

સાગર મારડિયા - (11 October 2021) 5
સુપર્બ 👌👌👌

1 0

Bharat Rabari - (21 September 2021) 5
વાહ સરસ

1 0

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (21 September 2021) 5
Woww superb dear 👌👌

1 0

Yashvant Thakkar - (21 September 2021) 5

1 0

Kaushik Dave - (19 September 2021) 5
ખૂબ સરસ, સુપ્રભાત

1 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (11 September 2021) 5
સરસ રચના

1 1

View More

Publish Date : 05 Aug 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 25

People read : 75

Added to wish list : 0