શોપિનોવેલ સ્પર્ધા - 2021 Novel Winner - 3


  • X-Clusive
વીરા - એક જલદ અશ્રુધોધ

વીરા - એક જલદ અશ્રુધોધ


પલ્લવી કોટક પલ્લવી કોટક

Summary

'પ્રેમ કરવાની ઉંમરે પહોચતાં પહેલાં મારી અંદર એક રણ વિસ્તરી ચૂક્યું હતું. હા, મારી નાખ્યા મેં એ બધાંને જેણે મારી અંદર રહેલી મને મારી...More
Crime Thriller & Mystery Novel Romance Story
Buy Hardcover ₹ 239.00

Publish Date : 22 Aug 2021

Reading Time :

Chapter : 28


₹ 50.00


Reviews : 256

People read : 920

Purchases : 21

Purchases (POD) : 28

Pages : 193

Added to wish list : 4