પ્રેમની ક્ષિતિજ

પ્રેમની ક્ષિતિજ


khyati thanki નિશબ્દા khyati thanki નિશબ્દા

Summary

જગતનું સૌથી રૂપાળુ સ્વપ્ન એટલે પ્રેમ......... આ પ્રેમ એટલે કયો પ્રેમ? લગ્ન પહેલાંનો કુવારો પ્રેમ? લગ્નમાં પરિણમતો પહેલો પ્રેમ? લગ્નને...More
Contemporary Stories Novel Romance Story

નિજાનંદ માટે સંવેદનાની અભિવ્યક્તિ

Publish Date : 23 Sep 2021

Reading Time :

Chapter : 37


Free


Reviews : 83

People read : 507

Added to wish list : 1