હાઈકુ
Poetry collection

શબ્દોની સાથે થોડી રમત રમી લઉં છું અને લોકોના દિલમાંથી થોડો પ્રેમ ઉધાર લઇ લઉં છું, પ્રેમ આપવાથી વધે છે પછી એ કોઈ પણ સબંધમાં હોય હ્રદયમાં સાચવી રાખવાથી વ્યાજ નથી મળતું જો વહેંચશો તો બમણો પાછો મળશે નિક્સ પરમપાગલ નું માનવું છે.....insta I'd...niks_dil_se_dil_tak_chintu

Publish Date : 07 Oct 2021

Reading Time :

Chapter : 4


Free


Reviews : 21

People read : 80

Added to wish list : 0