'લાગ્યો કસુંબીનો રંગ' Story Winner - 2


  • X-Clusive
ગરમ તપેલી

ગરમ તપેલી


શૈલેષ પંચાલ શૈલેષ પંચાલ
Short story Romance Story


Your Rating
blank-star-rating
Panchal ayushi - (29 April 2022) 5

0 0

Mehul Joshi - (26 February 2022) 5
વાહ....... વરસાદ પડ્યો ને આગ ઠરી👌

0 0

Jaya. jani.Talaja."jiya" - (13 September 2021) 5
👌👌

0 0

હિરલ પુરોહિત "સપ્તરંગી શબ્દ" - (13 September 2021) 5
કોઈ પણ સંવેનદનશીલ વિષયની ખૂબ સુંદર રીતે રજૂઆત કરવામાં તમે પાવરધા છો. ગ્રામ્ય પરિવેશની વાત હોય અને તમારી કલામ કોઈ જાદુ ના કરે તો જ નવાઈ ની વાત. all the best for compitition

0 0

Yashvant Thakkar - (12 September 2021) 5
સરસ રજૂઆત.

0 0

heena dave - (11 September 2021) 5
ખૂબ સુંદર રચના

0 0

માનસી પટેલ'માહી' - (11 September 2021) 5
વાહ ખૂબ જ સરસ

0 0

View More

રણકાંઠાના ગામડાઓની સંવેદનાને વાચા આપું છું

Publish Date : 10 Sep 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 20

People read : 45

Added to wish list : 1