ભીની રેત સૂકા કિનારા

ભીની રેત સૂકા કિનારા


આબિદ ખણુંસીયા આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી

Summary

“સોનાલીના લગ્ન થઈ જતાં રાધિકા, મને કોઈ પણ જાતની જાણ કર્યા વિના હક્કથી પોતાનો સામાન લઈ મારી સાથે આપણા બંગલામાં રહેવા આવી ગઈ હતી....More
Story collection

Buy Hardcover ₹ 221.00

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 28 Oct 2021


₹ 221.00 ( POD)


Purchases (POD) : 11

Pages : 175

Added to wish list : 0