રાત


Your Rating
blank-star-rating
Rita Shah - (08 November 2021) 5
superb 👍👌

0 0

નિકિતા પંચાલ - (08 November 2021) 5
nice

0 0

Patel Kanu 'રજ' - (08 November 2021) 5
સરસ

0 0


આમ તો મેં મેકેનિકલ એન્જીનીયરિંગ કરેલ છે પણ બચપણથી જ વાંચવું એ મારો શોખ રહ્યો છે.વાંચતા વાંચતા કયારે હું પોતે લેખક બની ગયો એ મને પોતાને ખ્યાલ ન રહ્યો.આવી રીતે લખતાં લખતાં મારી વાર્તાઓ ઉમંગ ભાઈના ધ્યાનમાં આવી અને તેમને મને આ પ્લેટફોર્મ અંગે કહ્યું.આ પ્લેટફોર્મ પર મારી શરૂઆત છે આશા છે કે...More

Publish Date : 08 Nov 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 13

Added to wish list : 0