હસીન ચક્રવ્યૂહ

Summary

સને ૨૦૧૮થી, શોખ ખાતર ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર સાહિત્ય સર્જન કરવાની કરેલી શરૂઆતે ધીમે ધીમે વેગ પકડી મને પોતાને સંતોષ થાય તેવા મુકામ પર...More
Story collection

Buy Hardcover ₹ 202.00

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 06 Dec 2021


₹202.00 ( POD)


Purchases (POD) : 12

Pages : 150

Added to wish list : 1