સ્વર્ણિમ ગામ

Summary

આધુનિક ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતી સામાજિક નવલકથા.
Social stories

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 09 Dec 2021

Reading Time :

Chapter : 29


Free


Reviews : 110

People read : 772

Added to wish list : 0