જિંદગી એક, રંગ અનેક

જિંદગી એક, રંગ અનેક


આબિદ ખણુંસીયા આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી

Summary

રંગબેરંગી વિવિધતાઓથી ભરેલા જીવનના આટાપાટા ભુલભુલામણી ભર્યા હોય છે. જીવન જીવવા માટે મનુષ્યને ઘણા ઉધામા કરવા પડે છે. જિજીવિષા...More
Short story Social stories Story collection

Buy Hardcover ₹ 239.00

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

Publish Date : 26 Nov 2021


₹239.00 ( POD)


Purchases (POD) : 12

Pages : 199

Added to wish list : 0