વિશ્વાસ છે મને

વિશ્વાસ છે મને


નિકિતા પંચાલ નિકિતા પંચાલ
Poetry collection


Your Rating
blank-star-rating
Mina Vaghasiya - (27 January 2022) 5

1 1

Meena Mangarolia - (20 January 2022) 5
સુંદર રચના✅

0 1

સોનલ પરમાર - (19 January 2022) 5
ખૂબ સુંદર રચના.

1 1

કિશન એસ. શેલાણા - (19 January 2022) 5
વાહ અટલ વિશ્વાસ

1 1

Bimal Raval - (17 January 2022) 5
Too good, to have faith is believe in your self....

1 1

Jagdishbhai Rathavi - (17 January 2022) 5
આશા અમર છે.

1 1

View More

શબ્દોની સાથે થોડી રમત રમી લઉં છું અને લોકોના દિલમાંથી થોડો પ્રેમ ઉધાર લઇ લઉં છું, પ્રેમ આપવાથી વધે છે પછી એ કોઈ પણ સબંધમાં હોય હ્રદયમાં સાચવી રાખવાથી વ્યાજ નથી મળતું જો વહેંચશો તો બમણો પાછો મળશે નિક્સ પરમપાગલ નું માનવું છે.....insta I'd...niks_dil_se_dil_tak_chintu

Publish Date : 17 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 9

People read : 12

Added to wish list : 0