દાવત-એ-બિરયાની

દાવત-એ-બિરયાની


પારસ બઢિયા પારસ બઢિયા
Short story Other Stories Social stories


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (31 May 2020) 5
નાઈસ...

1 1

ISHA KANTHARIA "સરવાણી" - (13 April 2020) 5
nice

1 0

Megha Parekh - (13 March 2020) 5

1 1

Bhadania Amit - (29 December 2019) 5

0 0


Publish Date : 13 Aug 2019

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 87

Added to wish list : 0