આંગળિયાત

આંગળિયાત


Hetal Sadadiya Hetal Sadadiya

Summary

"મારે જે લખવું છે એ સ્વીકારાશે નહિ અને જે સ્વીકારાય છે એ મારે લખવું નથી" . -જોસેફ મેકવાન
Book Review


Your Rating
blank-star-rating
Rajendra Vithlani - (24 January 2022) 5

1 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (23 January 2022) 5
વાહ અદ્ભૂત લેખની જોરદાર રચનાં મને ફોલો કરી મારી રચનાં રણની કાજુડી જરૂર વાંચશોજી

1 0

Daksha Solanki - (21 January 2022) 4

1 0

bina shah - (20 January 2022) 5

1 0

યામિની પટેલ - (18 January 2022) 5
Nice review

1 1

છાયા ચૌહાણ - (12 January 2022) 5
very nice 👌

1 1

Jagdishbhai Rathavi - (12 January 2022) 5
સરસ

1 1

View More

nothing is permanent

Publish Date : 11 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 35

Added to wish list : 1