અમે બેંકવાળા

અમે બેંકવાળા


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા

Summary

બેંકની નોકરી એટલે ક્રેડિટ, ડેબિટ અને આંકડાઓની માયાજાળ. પણ એની સથીસાથ જે તે વખતની સંસ્કૃતિ, બેંકર- ગ્રાહક ના સંબંધો અને તેની રોચક વાતો...More
Reminiscent Novel

દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 20 Jan 2020

Reading Time :

Chapter : 29


Free


Reviews : 25

People read : 1077

Added to wish list : 2