વેલેન્ટાઈન ડે

વેલેન્ટાઈન ડે


Jayantilal Vaghela (એકાંત) Jayantilal Vaghela (એકાંત)

Summary

વેલેન્ટાઈન ડે પર ????હાસ્યોત્સવ???? હાઈકુઓ.. (હાઈકુ સોનેટ)
Poem
નિકિતા પંચાલ - (16 May 2022) 5
વાહ ખૂબ સરસ

1 1

કિશન એસ. શેલાણા - (14 February 2022) 5
વાહ મસ્ત

1 0

Maheshbhai Rathod - (14 February 2022) 5
fine

1 0

Hanif Meman - (14 February 2022) 5

1 1


Publish Date : 14 Feb 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 36

Added to wish list : 0