चंद्रा

चंद्रा


Sanjay Ronghe Sanjay Ronghe
Short story Story collection

Buy Hardcover ₹ 184.00

मी.... मी संजय रोंघे , नागपूर ला राहतो. विदर्भाच्या मातीत जन्मलो. विदर्भाच्या मातीतच हसत खेळात शिकून सवरून मोठा झालो. मी माझीच तारीफ करावी इतका काही मी गुणी नाही किव्वा मोठा पण नाही. बस तुमच्यातलाच एक, अगदी तुमच्या सारखाच, साधा सरळ, स्वतःतच रमणारा, अंतरात स्वप्न गुंफणारा, शक्य झालं तर ती...More

Publish Date : 04 Feb 2022


₹ 184.00 ( POD)


Purchases (POD) : 11

Pages : 125

Added to wish list : 1