હાઈકુ શબ્દસાગર-૫

હાઈકુ શબ્દસાગર-૫


Jayantilal Vaghela (એકાંત) Jayantilal Vaghela (એકાંત)

Summary

ત્રણ પંક્તિમાં પુરા કાવ્યનો મર્મ સમજાવતું નાનકડું કાવ્ય એટલે હાઈકુ વર્ણાનુંપ્રાસ હાઈકુઓ ભાગ-૫
Poem
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (18 May 2022) 5
ખુબ જ સરાહનીય લેખની ઉત્તમોત્તમ વર્ણનકલા સુંદર મનોભાવોનું વર્ણન મસ્ત રચના

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (18 May 2022) 5
વાહ સરસ.💐💐

1 1

કિશન એસ. શેલાણા - (17 May 2022) 5
વાહ...વાહ...સર

1 1

Chandrika Patel - (16 May 2022) 5
😎👍સરસ

1 1


Publish Date : 16 May 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 4

People read : 52

Added to wish list : 0