કસ્તુરીફિકેશન

કસ્તુરીફિકેશન


અમિષા પ્રણવ  શાહ અમિષા પ્રણવ શાહ

Summary

કસ્તુરીફિકેશન… કસ્તુરીની જેમ મહેકવું, સામાન્યમાંથી સ્વયં સુગંધિત બનવું. આ સંગ્રહમાં સામાજીક વાર્તાઓ સમાવિષ્ટ છે. દરેક વાર્તાનું...More
Short story Social stories Story collection

Buy Hardcover ₹ 184.00

Publish Date : 06 May 2022


₹184.00 ( POD)


Purchases (POD) : 12

Pages : 123

Added to wish list : 1