ભાગમભાગ – શોપિ હાસ્યકથા સ્પર્ધા Story Winner - 3


  • X-Clusive
મર્કટ મનનાં તરખટ

મર્કટ મનનાં તરખટ


અમિષા પ્રણવ  શાહ અમિષા પ્રણવ શાહ

Summary

એક સાચું સપનું, જે સાચું ન પડે તો જ સારૂં. પણ... જો એ ખરેખર સાચું પડી જાય તો...
Humor
Jay Dadhania - (12 October 2022) 5

1 0

Toral Shah - (08 October 2022) 5

1 0

heena dave - (14 September 2022) 5
👌👌👌👌

1 0

નિકિતા પંચાલ - (10 September 2022) 5
ખૂબ સરસ

1 0

ઋતુલ ઓઝા " મહેચ્છા " - (06 September 2022) 5
ઓહ, ભારે ભાગમભાગ કરી... સરસ રચના 👌👍

1 0

Yashvant Thakkar - (05 September 2022) 5

1 0

યામિની પટેલ - (05 September 2022) 5
વાહ, મર્કટ મને ભારે કરી 😂

1 0

View More

Publish Date : 01 Sep 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 18

People read : 71

Added to wish list : 0