હું... વાર્તાકાર Story Winner - 3


  • X-Clusive
વેર

વેર


The 3rd One The 3rd One

Summary

એક ઠગ દ્વારા લેવામાં આવેલ બદલાની કહાણી તેનાં જ શબ્દોમાં!
Crime Thriller & Mystery Historical
નિકુલ બલર "Nick" - (11 November 2023) 5

1 1

પ્રકાશ પટેલ - (08 April 2023) 5
જોરદાર. અદ્ભૂત, ખૂબ સરસ વાર્તા 👌

1 1

Mahesh Thakor - (10 December 2022) 5

1 1

Chavada Archana - (04 November 2022) 5
ખુબ જ સરસ👍😊

1 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (01 November 2022) 5
હરકિસન મહેતાના અદભુત સર્જન અમીરઅલી ઠગના પીળા રૂમાલની ગાંઠ સાથે સામ્ય ધરાવતાં પાત્રોને લઈને પ્રસ્તુત કરેલી કૃતિ બહુ સરસ છે. બદલાની વાર્તા અદ્ભુત

1 1

ભૂમિધા પારેખ - (30 October 2022) 5
સમગ્ર વાર્તા દરમિયાન અમીરઅલી દ્રષ્ટિ સમક્ષ રમતો રહ્યો. દરેક ઘટનાનું વર્ણન આબેહૂબ ઉપસાવ્યુ છે.

1 1

છાયા ચૌહાણ - (28 October 2022) 5
superb 👍💐

1 1

View More

Publish Date : 26 Oct 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 9

People read : 71

Added to wish list : 0