પ્રસ્વેદની પળોજણ !

પ્રસ્વેદની પળોજણ !


Jayantilal Vaghela (એકાંત) Jayantilal Vaghela (એકાંત)

Summary

પ્રસ્વેદની પળોજણ ! (હાઈકુઓ) સત્તરાક્ષરમાં રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.તો મિત્રો એકવાર વાંચીને મોજ લઈએ..????
Poem
Patel Kanu - (08 October 2022) 5
ખૂબ સરસ

1 1

Babalu oza - (08 October 2022) 5
અરે વાહ સર, બહુ જ સુંદર રજૂઆત...!👌👌👌

1 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (08 October 2022) 5
વાહ વાહ..👏👍👍

1 1


Publish Date : 08 Oct 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 14

Added to wish list : 0