• X-Clusive
નેહડાની હુતાશણી

Summary

વઢિયારના નેહડાની હોળીની ઉજવણી
Article & Essay


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (12 March 2020) 5
ખુબ સરસ ગ્રામ્યજીવન અને હોળીનું વર્ણન... તહેવારો તો બાકી ગામડેનાજ હો...

1 0

રાજુસર ગરસોંદિયા - (11 March 2020) 5
વાહ ખૂબ સરસ રજૂઆત અને સુંદર રચના

1 0


લોકસાહિત્યકાર.સી.આર.સી.કો.ઓર્ડીનેટર

Publish Date : 11 Mar 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 68

Added to wish list : 0