માવતર તે માવતર

માવતર તે માવતર


K.V. Zankat K.V. Zankat

Summary

છોકરું કછોરું થાય માવતર કમાવતર ના થાય
Short story


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (27 January 2021) 5
nice

0 0

Meena Soni - (09 April 2020) 3
good

1 0

Asha dave - (06 April 2020) 5

1 0

Mita Mehta - (04 April 2020) 5
Very nice

1 0

નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (03 April 2020) 5
વાહ વાહ ખૂબ હ્રદયસ્પર્શી

1 2

Asha Bhatt - (29 March 2020) 5
સરસ

0 0


ભગવાન અને મા ભવાનીની શક્તિ અને આશીર્વાદથી દુહા, કાવ્ય, લગ્નગીત, વાર્તા, શાયરી, હાલરડાં, નાટક, સ્લોગન, અન્ય ગીત લખી શકું છું, તેમજ મારા રાગ અને અવાજ મુજબ ગાય શકું છું. હું મીકેનીકીલ ઇન્જીન્યર છું અને હાલમાં GHCL, સોમનાથની બાજુમાં નોકરી કરું છું.

Publish Date : 29 Mar 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 7

People read : 60

Added to wish list : 0