***** સુનું સુનું લાગે ****

***** સુનું સુનું લાગે ****


K.V. Zankat K.V. Zankat

Summary

રોજના વાહનના, માણસોના અવાજ, ટોળાં, કારખાનાંનું પ્રદુષણ, દોડધામ આ બધું જ ગાયબ થઈ ગયું, રોજની ટેવ હતી તે યાદ આવે અને મનને અશાંત કરે છે...More
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Asha Bhatt - (08 April 2020) 5
હવે કોરોના જાય તો બધું ગાજતું થાય

1 0


ભગવાન અને મા ભવાનીની શક્તિ અને આશીર્વાદથી દુહા, કાવ્ય, લગ્નગીત, વાર્તા, શાયરી, હાલરડાં, નાટક, સ્લોગન, અન્ય ગીત લખી શકું છું, તેમજ મારા રાગ અને અવાજ મુજબ ગાય શકું છું. હું મીકેનીકીલ ઇન્જીન્યર છું અને હાલમાં GHCL, સોમનાથની બાજુમાં નોકરી કરું છું.

Publish Date : 07 Apr 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 1

People read : 52

Added to wish list : 0