માંની મમતા

માંની મમતા


K.V. Zankat K.V. Zankat

Summary

"માંનો પ્રેમ તે માનો પ્રેમ તે પ્રેમની તોલે દુનીયાનો કોઈ પ્રેમ ના આવે, મારી ચેલેન્ઝ છે જો હોય તો બતાવે "
Microfiction


Your Rating
blank-star-rating
bhairavi shah - (15 April 2020) 4

1 0

નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (15 April 2020) 5
વાહ વાહ સાચી વાત છે

1 0

Asha Bhatt - (15 April 2020) 5
વાહ સરસ માં નો પ્રેમ એ માં નો પ્રમ છે.

1 0


ભગવાન અને મા ભવાનીની શક્તિ અને આશીર્વાદથી દુહા, કાવ્ય, લગ્નગીત, વાર્તા, શાયરી, હાલરડાં, નાટક, સ્લોગન, અન્ય ગીત લખી શકું છું, તેમજ મારા રાગ અને અવાજ મુજબ ગાય શકું છું. હું મીકેનીકીલ ઇન્જીન્યર છું અને હાલમાં GHCL, સોમનાથની બાજુમાં નોકરી કરું છું.

Publish Date : 15 Apr 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 66

Added to wish list : 0