સાહિત્યનો વનવગડો મેગેઝિન

User Image
3907 People read 25 Received Responses 79 Received Ratings

About Svv Magazine

ગુજરાતી સાહિત્યના નવોદિત લેખકોને એક માધ્યમ મળી રહે તેમજ તેમને પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાના માધ્યમથી આ મેગેઝિન શરૂ કરવામાં આવી છે.

View E-Magazine More