ભદ્રકાળી માતા અમદાવાદ

Sunil Anjaria

Publish Date : 25 August 2022

Photograph About

અમદાવાદ શહેરની મધ્યમાં ગીચ બજાર શરૂ થાય ત્યાં આ પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. ફોટોની મનાઈ છે પણ પૂજારીજી ને...More
1 Reviews
27
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (26 August 2022) 5
જય ભદ્રકાળી માતા..🙏🙏

0 0