શિવપંચાતન મંદિર આસોડા

Vishnusinh Chavda

Publish Date : 22 August 2019

Photograph About

રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહજી દ્વારા બંધાવેલ શિવ પંચાયતન મંદિર જે આસોડા દેવડા ગામે આવેલ છે.
3 Reviews
159
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Aksha Jadeja - (06 June 2021) 5
osm

0 0

ઉમંગ ચાવડા - (22 August 2019) 5
અદ્ભુત !

0 0