©ધિરેનકુમાર કે. સુથાર "⛓️ધીર⛓️"

User Image
427 People Listen 7 Received Responses 10 Received Ratings

About ©ધિરેનકુમાર કે. સુથાર "⛓️ધીર⛓️"

મારી આંખોમાં આંસુ અને આ હ્રદયમાં તારી છાપ લઈને આવ્યો છું, હાલ ના હોય ને'જો તારી તો સાથે કફનનો સંગાથ લઈને આવ્યો છું. ©ધિરેનકુમાર કે. સુથાર "⛓️ધીર⛓️" "D.K......"