શોપિનોવેલ સ્પર્ધા - ૨૦૨૦ Novel Winner - 4


  • X-Clusive
બાયોનિક પેન્ડેમીક

બાયોનિક પેન્ડેમીક


Bakul dekate Bakul dekate

Summary

આપણે દુનિયાના અંત વિશે ઘણીબધી કલ્પનાઓ કરી છે. કોઈ તેને Apocalypse કહે છે તો કોઈ વળી કયામત. નોર્સ મયથોલોજી તો તેને એક નવીન જ નામ આપે છે Ragnarok. પણ...More
Crime Thriller & Mystery Horror Stories Science Fiction

Publish Date : 29 Jun 2020

Reading Time : 5 Hour

Chapter : 43


₹ 30.00


Reviews : 185

People read : 272

Purchases : 13

Added to wish list : 5