हीच माझी हो चूक

हीच माझी हो चूक


Sanjay Ronghe Sanjay Ronghe

Summary

शेतकऱ्यांची व्यथा
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Sorry ! No Reviews found!

मी.... मी संजय रोंघे , नागपूर ला राहतो. विदर्भाच्या मातीत जन्मलो. विदर्भाच्या मातीतच हसत खेळात शिकून सवरून मोठा झालो. मी माझीच तारीफ करावी इतका काही मी गुणी नाही किव्वा मोठा पण नाही. बस तुमच्यातलाच एक, अगदी तुमच्या सारखाच, साधा सरळ, स्वतःतच रमणारा, अंतरात स्वप्न गुंफणारा, शक्य झालं तर ती...More

Publish Date : 04 Oct 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 3

Added to wish list : 0