ધ ટ્રેન સ્ટોરી – લઘુનવલકથા સ્પર્ધા Novel Winner - 1


  • X-Clusive
3 થિવ્સ ઓન ધ ટ્રેન.

3 થિવ્સ ઓન ધ ટ્રેન.


Bharat Chaklasiya Bharat Chaklasiya
Novel

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો પરમ ઉપાસક જીવ છું. હાસ્ય રચનાઓ અને સામાજિક પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ મારી ફેવરિટ છે. આ દુનિયાના ખીચોખીચ માનવ પ્રવાહમાં પણ એકલા હોય એવા તમામ વ્યક્તિઓનો હું સાથીદાર છું. એકલતા જેને કોરી ખાતી હોય તેમને હું કમ્પની આપવા હમેંશા તૈયાર છું.

Publish Date : 21 Mar 2022

Reading Time :

Chapter : 12


₹ 10.00


Reviews : 256

People read : 1583

Purchases : 0

Added to wish list : 11