સંગીતમય ખોફનું સામ્રાજ્ય

સંગીતમય ખોફનું સામ્રાજ્ય


My Shopizen My Shopizen

Summary

ગુમનામ હૈ કોઈ! - હવે ઈબુક અને હવે પ્રિન્ટ સ્વરૂપે શોપિઝન પર ઉપલબ્ધ.
Article & Essay Book Review Horror Stories
પ્રકાશ પટેલ - (12 April 2023) 5
લેખન સમયના સર્જકોના અનુભવો, પ્રસ્તાવના, નવલકથાનું બીજ ક્યાથી રોપાયુ? વગેરે જાણવાની ઘણી ઉત્સુક્તા હતી. સઘળી ઉત્સુકતા અહિં આવી વિરમે છે.

0 0

Dipika Mengar - (03 December 2022) 5

2 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (01 December 2022) 5
બહુ દમદાર કથાનક અને એટલું જ જોરદાર વર્ણન.પાત્રો વાસ્તવિક્તા ઉભી કરે એવા સબળ સંવાદ અને એથી વધારે સંગીતની સુરાવલી.વાંચન વખતે સંગીત સંભળાય એવી લેખનશૈલીને વંદન.👏💐💐

1 0


Publish Date : 01 Dec 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 57

Added to wish list : 0