ભુલો ના પડતો.....

ભુલો ના પડતો.....


K.V. Zankat K.V. Zankat

Summary

ભુલો ના પડતો ભગવાન
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Sorry ! No Reviews found!

ભગવાન અને મા ભવાનીની શક્તિ અને આશીર્વાદથી દુહા, કાવ્ય, લગ્નગીત, વાર્તા, શાયરી, હાલરડાં, નાટક, સ્લોગન, અન્ય ગીત લખી શકું છું, તેમજ મારા રાગ અને અવાજ મુજબ ગાય શકું છું. હું મીકેનીકીલ ઇન્જીન્યર છું અને હાલમાં GHCL, સોમનાથની બાજુમાં નોકરી કરું છું.

Publish Date : 29 Mar 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 0

People read : 43

Added to wish list : 0