મારી લવ ડાયરી

મારી લવ ડાયરી


કિશન પંડયા કિશન પંડયા

Summary

મારી સાચી લવ-સ્ટોરી પર આધારિત.
Reminiscent Crime Thriller & Mystery Romance Story

આમ તો મેં મેકેનિકલ એન્જીનીયરિંગ કરેલ છે પણ બચપણથી જ વાંચવું એ મારો શોખ રહ્યો છે.વાંચતા વાંચતા કયારે હું પોતે લેખક બની ગયો એ મને પોતાને ખ્યાલ ન રહ્યો.આવી રીતે લખતાં લખતાં મારી વાર્તાઓ ઉમંગ ભાઈના ધ્યાનમાં આવી અને તેમને મને આ પ્લેટફોર્મ અંગે કહ્યું.આ પ્લેટફોર્મ પર મારી શરૂઆત છે આશા છે કે...More

Publish Date : 30 Jul 2020

Reading Time :

Chapter : 14


Free


Reviews : 100

People read : 1149

Added to wish list : 5