‘શોપિ વર્ષોત્સવ’ કાવ્યસ્પર્ધા Poetry Winner - 1


  • X-Clusive
ક્ષણ, બે-ચાર

ક્ષણ, બે-ચાર


નિશાન પટેલ (સ્વાગત) નિશાન પટેલ (સ્વાગત)
Poem Romance Story
નિકિતા પંચાલ - (24 July 2021) 5
superbbb

0 1

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (26 March 2021) 5
wonderful

1 1

પારૂલ ઠક્કર - (04 December 2020) 5

1 0

PARTHIBHAI CHAUDHARI - (13 October 2020) 5
મનને હરી લેતી કવિતા..

1 1

પૂર્વી ચોકસી - (13 October 2020) 5

1 0

SABIRKHAN PATHAN - (13 October 2020) 5
આ કવિતાના શેર તમે મને વંચાવેલા એમ લાગે છે😀

1 1

આખિર બિલાખી કે. જે. સુવાગિયા - (01 September 2020) 5
અરે! વાહ! ભાઈ 'સ્વાગત!' સ્વાગત આપની કવિતાનું પણ! સરસ લાવ્યાં! મેં તો આજે જોઈ! -- બધાં શેર એકમેકથી ચડે, જરૂરી નથી! એક બે લાઇનમાં અંગાર બાની જોઈએ!

1 1

View More

નીકળી ગયો છું જિંદગીની રાહમાં. હું જ મારો નવો દ્રષ્ટિકોણ છું, મને મારી જ વિચારધારા માર્ગ બતાવશે. છું એકલવ્ય હું અને હું જ ગુરૂ દ્રોણ છું. હું લેખક કે કોઈ કવિ નથી પણ કોઈ વખત કાગળ પર થોડાં પ્રેમ, થોડાં ઉઝરડા ને થોડી વાસ્તવિકતાના રંગો પુરી લઉં છું. મારી રચનાઓ વાંચી આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવ...More

Publish Date : 01 Aug 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 33

People read : 160

Added to wish list : 1